Thursday, December 15, 2011

PENGHIJRAHAN NABI MUHAMMAD SAW DAN PERKARA YANG BERKAITANNYA


Pengenalan
Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Laluan pedagang . Tempat persinggahan. Penduduknya terdiri daripada Yahudi, Nasrani dan Arab. Yahudi – Bani Quraizah, Bani Nadhir, Bani Qunaiqa’ , Arab – Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M.
Madinah – Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.
Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah, Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’.
Perjanjian Aqabah
1. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Syarat Perjanjian:
a. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Dan Rasul
b. Membantu Nabi saw
c. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah.
2. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah.
3. 622M Perjanjian Aqabah 2. Syaratnya :
a. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw.
b. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah
c. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal
d. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah
e. Kesediaan mempertahankan Islam.
4. Kesan Perjanjian:
a. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah
b. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia
c. Perlindungan bagi orang Islam Makkah.
d. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin
e. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah.
f. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah
g. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam.
h. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.
Hijrah
Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Nabi Muhammad s.a.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Umar secara sendirian dan terang-terangan.
Konsep Hijrah
Maknanya:
1. Maksud perkataan Arab – berpindah.
2. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran.
3. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.
4. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku.
5. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut:
a. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah.
b. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela.
c. Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal.
d. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah.
Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw
1. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan
2. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi.
3. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah .
4. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish, Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan, Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda.
5. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi.
Sebab dan Tujuan Hijrah
1. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Firman spt: Surah al- Anfal.
2. Meneruskan penyebaran Islam. Di Makkah Islam diancam.
3. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran.
4. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam.
5. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan.
Kepentingan Hijrah
1. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. Dan dilakukan secara terangan.
2. Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah.
3. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah.
4. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru.
5. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar.Muhajirin bermaksud – berpindah. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara:
a. Menjaga keselamatan
b. Menyediakan modal untuk berniaga
6. Keamanan dapat menjana ekonomi , kegiatan agama, dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara.
7. Wujud takwim Hijrah. Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab.
8. Wujud masjid Nabawi . Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Fungsi masjid pelbagai seperti:
a. Beribadat
b. Belajar
c. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah
d. Aktiviti jual beli.
9. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . Pusat tamadun Islam dan agama.
10. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan.
11. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Menggadai nyawa, harta. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam.
12. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur.
13. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman.
14. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah.
15. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish.
Piagam Madinah atau Sahifah Madinah
1. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M- berpandukan wahyu.
2. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam.
3. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya
4. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam.
5. 47 fasal . 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah.
6. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik, ekonomi, sosial spt
a. Pentadbiran
i. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah
ii. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam
b. Agama
i. Bebas mengamalkan sebarang agama
ii. Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam.
c. Sosial
i. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara
ii. Tidak boleh bermusuhan
d. Perundangan
i. Undang-undang Islam diguna pakai, tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam
ii. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman.
iii. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah.
e. Pertahanan
i. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara
f. Kedudukan kaum Yahudi
i. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah
g. Ekonomi
i. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara
ii. Unsur tipu dan riba dihapuskan.
Kepentingan Piagam Madinah
1. Model kerajaan Islam yang unggul
2. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum
3. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat.
4. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan.
5. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi:
a. Keadilan sosial
b. Persamaan hak dan persaudaraan Islam
c. Tiada perbezaan taraf
6. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undang-undang syariah.
7. Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu.
8. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang, bukan nafsu dan kekuatan kaum.
9. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani.
Penyebaran Islam
Strategi penyebaran Islam:
1. Menghantar utusan ke Rom, Rom Timur Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab.
2. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik.
3. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman.
4. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri, agama dan negara. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya:
a. Perang Badar 624M/2H
i. Dalam perang ini Islam menang, Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish, Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan.
b. Perang Uhud 625M/3H
c. Perang Khandak 627M/5H
d. Perang Tabuk 630M/8H
5. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu, iaitu
a. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. Berperang apabila diserang oleh musuh.
b. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga.
c. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri.
d. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian.
e. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik
f. Perang berpandukan aspek berikut:
i. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua, kanak-kanak, wanita, orang sakit, dan orang yang menyerah diri.
ii. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan, dan tanaman.
iii. Dilarang meroboh rumah ibadat.
Perjanjian Hudaibiyah
Latar Peristiwa
628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. Peringkat awal tidak dipedulikan, tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H.
Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih?
1. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah
2. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain
3. Lemah lembut dan bertolak ansur.
Kandungan Perjanjian Hudaibiyah
1. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun
2. Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah.
3. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan.
4. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan.
5. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya - 7 H.
Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
1. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H.
2. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab.
3. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan.
4. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda.
5. Islam tersebar dengan aman
6. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid, Amru Al As, dan Uthman bin Talhah.
7. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh.
8. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah.
9. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam.
Pembukaan Semula Kota Makkah
Sebab
1. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam.
2. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M.
3. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam.
4. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.
Cara:
1. Tanpa kekerasan
2. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang.
3. Diketuai oleh Khalid Al Walid, Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad bin Ubadah, dan Zubair Al Awwam. Masuk Makkah melalui 4 penjaru.
4. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam.
5. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah.
Kesan
1. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam.
2. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang.
Kepentingan Pembukaan Kota Makkah
1. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan
2. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan
3. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish.
4. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Agama menyembah berhala dihapuskan.
5. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah.
6. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah.
7. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan.
8. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan.
9. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. Khutbah akhir Nabi menyatakan
a. Setiap orang Islam bersaudara
b. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia.

0 comments: